Trang

14 tháng 3, 2013

GỞI VÀNGPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 15: GỞI VÀNG  (Mt 25, 14-30)

Ông chủ mở kho lấy quý ngân
Bạc vàng giao phó đám gia nhân
Kẻ mươi nén chẵn mong chăm chỉ
Người chục tiền nguyên chớ biếng ham
Nếu giỏi bán buôn sinh hữu ích
Còn ngu chôn dấu kĩ vô tăm
Ngài về chất vấn từng tên một
Trả lẽ sao đây? Đứa nghĩ lầm!
Bùi Nghiệp

HỌA 15: XIN DẠY CON THU HÁI

Cuộc sống Chúa ban tựa khố ngân
Phận con dùng vốn ấy đem nhân
Khôn ngoan gieo vãi luôn lòng dõi
Tỉnh táo đầu tư chớ dạ ham
Gieo xuống lạc bờ chồi tắc nghẹn
Đặt vào sai chỗ vốn tiêu tăm
Tài hèn trông cậy, Cha từ ái
Đừng để con đây cấy gặt lầm.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: