Trang

17 tháng 3, 2013

KHÉP TRANG CỨU ĐỘ

KẾT THÚC TẬP BÀI GIẢNG NƯỚC TRỜI

KHÉP TRANG CỨU ĐỘ

 (Thuận độc)
Phần phúc thưởng ban  Chúa hứa Lời
Lắng nghe cùng học sống người ơi
Mầm no đất tốt  sinh sai quả
Hạt lép đồng khô chết hỏng đời
Chân với giả: rành phân  tỏ tỏ
Tội cùng công: định rõ mươi mười
Tâm tà  rửa gội hồn luôn nhắc
Trần thế  nhủ khuyên đã gọi mời

 (Nghịch độc)
Mời gọi đã khuyên nhủ thế trần
Nhắc luôn hồn gội rửa tà tâm
Mười mươi rõ định công cùng tội
Tỏ tỏ phân rành giả với chân
Đời hỏng chết khô đồng lép hạt
Quả sai sinh tốt ruộng no mầm
Ơi người sống học cùng nghe lắng
Lời hứa Chúa  ban thưởng phúc phần./.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: