Trang

13 tháng 3, 2013

NGƯỜI LÀM VƯỜN NHOPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG13:  NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO  (Mt 20, 1-16)

Chủ nhân thỏa thuận việc vườn nho
Công nhật một đồng chớ lắng lo
Quá sáng còn thuê người đến tiếp
Gần trưa lại mướn nhóm đi vô
Hết giờ trả bạc luôn sòng phẳng
Xong việc trao tiền chẳng đắn đo
Đạo Chúa công bằng nhưng bác ái
Gọi nhiều chọn ít chớ bì so.
Bùi Nghiệp

HỌA 13: CHÚA RỘNG LÒNG BAN

Kẻ kẻ như người đến hái  nho
Cuối ngày bổng lộc chẳng buồn lo
Tôi đây mai sớm đà ra sức
Người nọ chiều tà mới thấy vô
Làm ít cùng lương lòng sướng hỉ
Công nhiều đồng hạng dạ so đo
Dụ ngôn Cha huấn con xin học
Ơn Chúag ban bồi chớ sánh so.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: