Trang

1 tháng 3, 2013

GIÊ-RU-SA-LEM KHỐN KHỔ  PHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 4: GIÊ-RU-SA-LEM KHỐN KHỔ  (Mt 24, 15-25)

Khổ ải gian nan sẽ dập dồn
Tận giờ sinh vật thảy tiêu vong
Ở yên đó đó thôi đừng vọng
Trốn chạy đâu đâu cũng chớ hòng
Khủng khiếp hơn triều dâng bão dập
Kinh hoàng tựa đất lở trời long
May mà thời khắc ngày co ngắn
Lắm kẻ nhờ ơn được sống còn .       
Thinh Không

 HỌA 4: NGÀY CHẾT ĐẮNG CAY

Hết thời tai họa sẽ tăng dồn
Sự sống con người tất diệt vong
Sản phụ đớn đau vui chẳng bén
Hài nhi khốn khổ phúc đâu hòng
Thân chao ví lúc rung trời lở 
Xác xé như giờ chuyển đất long
Phút ấy qua đi mau chóng lắm
Phách  ra khỏi xác sẽ đâu còn.
Bóng Tà Dương


 HỌA 4: NGÀY TẬN THẾ

 Gian nan khốn khổ cứ tuôn dồn
Tận thế muôn loài bị diệt vong
Mấy chốn náu thân nào chứa chấp
Nhiều nơi trú ẩn cũng đâu hòng
Nổ tan  tựa  thể  trời rung sụp  
Chuyển động như hồ đất vỡ long
Tức khắc đổi thay đều có hạn
Tinh thần tỉnh thức được xem còn .  
Khuất Dũng

  HỌA 4: THÀNH ĐÔ KHỐN KHỔ

Ngày đó không ai được bảo tồn
Muôn loài hết thảy ắt suy vong
Chén cơm sản phụ đâu còn ngóng
Mạch sữa hài nhi chẳng có hòng
Khủng khiếp sóng thần phăng bãi lở
Kinh hoàng địa chấn sập bờ long
Ngày này sẽ ngắn hơn thời khắc
Bởi kẻ từ tâm được giữ còn.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: