Trang

16 tháng 3, 2013

TÊN QUẢN GIA BẤT TRUNGPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 19: TÊN QUẢN GIA BẤT TRUNG (Lc 16, 1-8)
Khuất tất nên bay chức quản gia
Khen tên quản lý thật ranh ma
Người này cắt nợ dầu còn nửa
Kẻ nọ ghi vay lúa giảm ba
Mong lúc đường cùng, đây nghĩa trả
Hòng khi bạc cạn, đó ân gia
Lấy tiền của thế mua đường hậu
Bội tín truy đền, Chúa chẳng tha.
Thinh Không

HỌA 19; ĐỨA XẢO QUYỆT

Đảo điên trần thế đã tham gia
Đầu óc tinh ranh giống quỷ ma
Nhân nghĩa tìm mưu ngừa bão táp
Giả hình  lập kế tránh phong ba
Lo đường mai hậu khi bại sản
Kiếm lối sau này lúc tán gia
Con cái thế gian đều vậy đấy
Từ tâm giả bộ chẳng khi tha.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: