Trang

2 tháng 3, 2013

PHÁN XÉT CHUNG PHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 8: PHÁN XÉT CHUNG  (Mt 25, 31-46)

Ngày ấy Con Người ngự ánh quang
Quản thần,Thiên sứ phục hầu quanh
Ác hiền nhất loạt gom thâu  đủ
Chiên sói đôi đàng tách bạch phân
Kẻ dữ  đọa đầy nơi ngục khốn
Người lành ân thưởng cõi cao sang
Tâm lòng nhân ái Cha thương mến
Được phúc vô cùng kiến Thánh nhan.
Thinh Không
   
HỌA 8: PHÁN XÉT CHUNG

Chúa Trời ngự xuống rực hào quang
Lớp lớp thiên thần ứng trực quanh
Xếp đám ngay lành ngồi cộng đủ
Gom bày xấu ác đứng chia phân
Đo lường sợi thước công tội
Định  vị đòn cân tệ với sang
Kẻ dữ tống vào nơi địa ngục
Người hiền công phúc hưởng thiên nhan.
Bóng Tà Dương

 HỌA 8: CHÚA QUANG LÂM 

 Con Người ngự trị tỏa hào quang
Thiên sứ theo hầu phủ phục quanh
Ngay thẳng ác hiền gom góp lại
Công bằng tốt xấu  tách chia phân
Dữ  đày địa ngục nơi đau khổ
Lành thưởng quê Trời cõi phúc sang
Đức ái giữ tròn lề luật Chúa
Vô cùng bất diệt trước Thiên nhan. 
Khuất Dũng

HỌA 8: TỰ XÉT

Hằng ngày thú tội Đấng cao quang
Thiện ác trong đời cứ quẩn quanh
Tiếp xúc điều ngay xin tích cóp
Xa lìa việc xấu ước rời phân
Tội khiên dứt bỏ ngày đêm trốn
Phúc đức gom vào sớm tối sang
Chờ đợi mai này chung thẩm đến
Công bằng phân định trước Thiên nhan.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: