Trang

9 tháng 3, 2013

NGƯỜI GIEO GIỐNGPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 8:NGƯỜI GIEO GIỐNG  (Mt 13, 4-9)

Nông phu gieo giống xuống nương đồng
Lao nhọc cần cù mải đợi trông
Hạt rớt đất cằn đâu bén rễ
Hạt rơi ruộng tốt sẽ đơm bông
Khô khan chết rũ sao hoài vọng
 Màu mỡ sinh sôi chẳng phí công
Ai hãy mở tai nghe tín lý!
Làm ngơ giả điếc cũng như không.
Bùi Nghiệp

 HỌA 8: GIÚP CON CẤY ĐÚNG NƠI

Con như thợ cấy giữa nương đồng
Một dạ thầm mơ đạt đích trông 
Ruộng mật hạt lên đều thắm mạ
Bờ xôi lúa trổ trĩu vàng bông
Chớ gieo bãi sỏi mà hoang sức
Biết chọn điền nhiêu khỏi uổng công 
Xin Chúa sáng soi tường mọi lẽ
Kẻo rằng ngày gặt lại tay không !
Thinh Không

HỌA 8- NGƯỜI NÔNG PHU

 Nhất nước nhì phân bón ruộng đồng
Người nông cực nhọc nhớ hằng trông
Ruộng khô gieo hạt nào đâm rễ
Đất tốt lên mầm ắt trổ bông
Thân yếu vươn lên đâu thất vọng
Hạt nguyên phát triển chẳng hoài công
Lắng nghe và thực thi lời Chúa
Sung mãn đời đời mãi thích không?
 Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: