Trang

12 tháng 3, 2013

HAI NGƯỜI CONPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 11:  HAI NGƯỜI CON  (Mt 21, 28-32)

Bố được hai trai nối giống dòng
Nhủ con làm lụng chốn nương đồng
Anh này vâng dạ nhưng sao nhãng
Cậu nọ từ nan lại quản công
Như kẻ giả hình thường đổi dạ
Tựa người lêu lổng đã thay lòng
Trời cao cắt cử người công chính
Dẫn lối soi đường có biết không?
Bùi Nghiệp
   
 HỌA 11: CHO CON BIẾT THỰC THI

Nhiều khi con cũng sống  trôi dòng
Bổn phận đâu chu  mặc cỏ đồng
Lời dạ  tịnh chưa hề đổ sức
Miệng vâng mà chẳng chút ra công
Thật là chước quỷ luôn ru dạ
Ôi rõ mưu ma đã chuốc lòng
Cha mở dụ ngôn lời thức tỉnh
Nhắc tâm đừng có nói rồi không!
Thinh Không

Không có nhận xét nào: