Trang

27 tháng 3, 2013

HÀNH THIỆN

Khêu đèn trang sách mở ra,
Lời vàng ý ngọc răn ta sáng lòng.
Trên đời muôn sự là không,
Làm điều phước hạnh gởi hòng đời sau!

Người nhân thế bể dâu dâu bể,
Lẽ tuần hoàn tan hợp hợp tan.
Xác thân như nguyệt khuyết hoa tàn,
Linh tâm hãy tích y tích cốc.
BÌNH SINH HÀNH THIỆN THIÊN GIA PHÚC,
NHƯỢC THỊ NGU NGOAN HỌA THỌ ƯƠNG. (*)
Lấy trí nhân dìu đỡ bốn phương,
Đem tài lộc phát ban tám hướng.
Trời chúc phúc trào tuôn ơn thánh,
Đất chia phần nở lộc đơm hoa.
Hai năm mươi an hưởng tuổi già,
Một bách tuế vui vầy thiên quốc.
Con thuyền đạo chất đầy công đức,
Mái chèo vui khuấy nước về quê.
Nhịp thuyền sóng vỗ xàng xê!...

Bùi Nghiệp

(*) Sinh thời làm việc thiện Trời thêm phước, nếu mà ngang ngạnh họa sẽ đeo bám. (Sách Minh Tâm Bảo Giám – chương1:  Kế Thiện)

Không có nhận xét nào: