Trang

13 tháng 2, 2013

DẪN NHẬP TIN MỪNG

BÀI GIẢNG NƯỚC TRỜI \ DẪN NHẬP TIN MỪNG
Thuận độc:

Đèn soi hướng lối thẳng ngay đường

Tỏa sáng tia lòng trải nỗi vương

Đen - trắng - nổi - chìm in bóng nước

Thực - hư - hay - dở rọi lồng gương

Khen - chê miệng dẻo lời vay khóc

Tốt - xấu môi mềm tiếng mướn thương

Thêm nhớ nhắc lòng trang sách mở

Đêm ngày thức tỉnh vọng vang chuông.Nghịch độc:

Chuông vang vọng thức tỉnh ngày đêm

Mở sách trang lòng nhắc nhớ thêm

Thương mướn tiếng mềm môi xấu - tốt

Khóc vay lời dẻo miệng chê – khen

Gương lồng rọi dở - hay - hư - thực,

Nước bóng in chìmnổi - trắng – đen

Vương nỗi trải lòng tia sáng tỏa

Đường ngay thẳng lối hướng soi đèn.

Không có nhận xét nào: