Trang

16 tháng 2, 2013

MẮT LÀ ĐƯỜNGPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 12: MẮT LÀ ĐƯỜNG  (Mt 6,22-23)

Con mắt là đường của thế nhân
Rọi soi dẫn lối những xa gần
Khi mờ lạng quạng mình đâm khổ
Lúc sáng tinh anh xác thấy nhàn
Thắp đuốc yên lòng soi bóng tối
Đốt đèn vững dạ chiếu thanh quang
Mất đi ánh sáng không còn nữa
Đêm lại bao trùm thật tối tăm.
Bùi Nghiệp

HỌA 12: XIN CHA SOI DẪN

Cha là Thiên Chúa rất từ nhân
Ánh sáng ban nguồn bởi nhãn quang
Tinh vật lớn lao cùng vật nhỏ
Rõ đường thăm thẳm lẫn đường gần
Ánh mờ tay hoạt âu nguy khó
Thị tỏ thân di ắt nhã nhàn
Ánh sáng xin Cha luôn chiếu phát 
Cho đoàn con chẳng cảnh mù tăm.
Thinh Không

HỌA 12: SAO TÂM HỒN

Sao trời dẫn lối những phàm nhân
Nhắm hướng non xa với đất gần
Bắc đẩu trông theo luôn thẳng hướng
Nam tinh nhắm tới ắt thư nhàn
Soi đường vũ trụ là tinh tú
Dẫn lối từng người thực nhãn quang
Trí chẳng mở ra lòng đóng cửa
Chìm trong u tối mất hơi tăm.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: