Trang

14 tháng 2, 2013

TÁM PHÚC


 PHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI


XƯỚNG 6: TÁM PHÚC (Mt 5, 1-12)

Phúc kẻ khó nghèo, sẽ hưởng sang.
Phúc ai hiền hậu, đón giang san.
Phúc thân khóc lóc, rày vui sướng.
Phúc sống công bình, ngập phước ân.
Phúc ở yêu người, Trời dấu ái,
Phúc lòng trong sạch, Chúa thương ban.
Phúc người xây dựng, đầy gia nghiệp.
Phúc đổ máu đào, mãn thánh nhan.
Bùi Nghiệp

HỌA 6: TÁM PHÚC

 Phúc đời nghèo khổ, sẽ giầu sang
Phúc ở hiền lành, được sẻ san
Phúc kẻ oan gia, luôn hạnh phúc
Phúc người công chính, mãi hồng ân
Phúc ai độ lượng, Cha tha thứ
Phúc kẻ giao hòa, Chúa hứa ban
Phúc sống trinh trong, tròn phước hưởng
Phúc phần tử đạo, thấy Thiên nhan.
Khuất Dũng

HỌA 6: BÁT PHƯỚC

Phước nay bần khổ: Hậu giàu sang
Phước thưởng người hiền, đất sẻ san
Phước kẻ khóc sầu, Cha vấn trợ
Phước người sòng phẳng, Chúa gia ân
Phước yêu bởi mến, Ngài thương xót
Phước  tử vì tin, đất hứa ban
Phước giữ hòa bình: con Chúa cả
Phước tâm trong sạch: Hưởng Thiên nhan.
Thinh Không

HỌA 6:  TÁM PHÚC THƯỞNG

Thưởng kẻ bần cùng, được hạnh sang
Thưởng người nhân hậu, đất thiên san
Thưởng ai hối lỗi, nguồn an phúc
Thưởng ý ngay lành, suối Thánh ân
Thưởng tính xót thương, ơn đón nhận
Thưởng đời trinh khiết phước trao ban
Thưởng lòng hiệp nhất, làm con Chúa
Thưởng chết theo Người, xứng hưởng nhan.
 Hoctronho

HỌA 6:  TÁM MỐI HỌA

Họa phường giàu sụ muốn  làm sang
Họa kẻ trơ lòng mất sẻ san
Họa giống nhẫn tâm xa chính lộ
Họa loài lươn lẹo cậy hàm ân
Họa ai vô cảm ngơ  lòng xót
Họa đứa ngâm thù hiểm dạ ban
Họa lũ rẽ chia lòng độc địa
Họa đời chối Chúa  mất thiên nhan.
 Hoctronho

Không có nhận xét nào: