Trang

26 tháng 2, 2013

TRÔNG CÂY ĐOÁN QUẢPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 9- TRÔNG CÂY ĐOÁN QUẢ  (Mt 12, 33-37)

Ngắm quả thì ta biết rõ cây
Miệng nanh rắn dữ nọc vương đầy
Lòng vun ăm ắp nên tràn thoát
Miệng ứ ùn ùn đố giữ ngay
Kẻ xấu nơi hồn hay giấu diếm 
Người hiền trong dạ cũng công khai
Đến ngày phán xét nghe tra vấn
Lời nói gian kia khó giãi bày.
Khuất Dũng

 HỌA 9: TRÔNG QUẢ BIẾT CÂY

Hãy nhìn quả chín ở trên cây
Xấu tốt ra sao ngó lép đầy!
Kẻ dữ thân in đường ác độc
Người lành mặt hiện nét liêm ngay
Đầy vơi nhìn xuống can chi vấn
Cao thấp trông vào rõ khỏi khai
Lời nói ngọn nguồn như đối chứng
Tội tù, công phúc tự nhiên bày.
Bùi Nghiệp

HỌA 9: SUY SAO LÀM VẬY

Trái đèo hay tốt bởi  do cây
Miệng rắn đương nhiên nọc độc đầy
Kẻ xấu bụng tà  thì lưỡi hiểm
Người lành tâm tốt mới lời ngay
Lòng đầy khó giữ  nên lời thoát
Bụng ứ khôn cầm khiến miệng khai
Xét tội thưởng công  ngày phán xét
Phân minh bởi lẽ đã trao bày .
Cù Mè

Không có nhận xét nào: