Trang

14 tháng 2, 2013

CHỚ TRẢ THÙ

PHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚIXƯỚNG 4: CHỚ TRẢ THÙ (Mt 5, 38-42)

Sòng phẳng phải đền mắt với răng
Suy đi nghĩ lại có nên chăng?
Má này bị tát đừng buồn giận
Má nọ đưa chìa chớ có hăng
Xin xỏ thì cho không chút ngại
Mượn vay cứ đáp chẳng từ nan
Thứ tha đặt mốc cao hơn hết
Bác ái làm đầu nhé thế nhân!
Bùi Nghiệp

HỌA 4: TU ĐỨC THEO CHA

Mất răng đời vẫn bắt đền răng
Chúa dạy khoan hòa lạ lạ chăng?
Ô nhục hãy tha cùng nhẫn nhịn
Ê chề cố thứ nén hung hăng
Rộng lòng  giúp kẻ  khi cùng khổ
Mở dạ thương người lúc khốn nan
Đức ái - đức khoan  hai lẽ trọng
Nào ta hãy học đối tha nhân.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: