Trang

25 tháng 2, 2013

THƯA CHAPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 4: THƯA CHA (Mt 11, 25-27)

Lạy Cha là Chúa tể càn khôn
Cung kính ca khen hết trí hồn
Chẳng tỏ kẻ thông điều kín đáo
Mà trao con dại việc chu toàn  
Hiểu con chẳng có chi: trừ Chúa
Biết Chúa không gì rõ: ngoại con
Mặc khải cho người con ký thác
Là luôn sau trước thật vuông tròn.
Khuất Dũng

  HỌA 4: PHỤ TỬ TÌNH THÂM

Lạy Chúa quyền năng vượt trí khôn
Ngợi khen thay thảy tấm linh hồn
Điều khôn dấu kín nên thầm lặng
Tiếng dại đưa ra hóa vẹn toàn
Thấu rõ nguồn căn duy có Chúa
Tận tường gốc ngọn chỉ riêng con
Vậy khi ủy thác người tin cậy
Cha sẽ an tâm đẹp ý tròn.
Bùi Nghiệp

HỌA 4: THƯA CHA

Lạy Chúa là Cha dấu ái con
Vinh danh kính tụng   hết tâm hồn
Tín trao nhiệm tỏ người hèn mọn
Dấu nhẹm vô tường kẻ trí khôn
Chỉ Chúa hiểu Con thông tuyệt đối
Và Con biết Chúa đến hoàn toàn
Mọi điều Trên phó xin vâng trọn
Thánh ý làm theo nguyện vẹn tròn.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: