Trang

14 tháng 2, 2013

ĐỪNG THỀPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

XƯỚNG 3: ĐỪNG THỀ (Mt 5,33-36)

Này hỡi anh em chớ bội thề
Thực thi lời hứa thật tròn bề
Nhìn trời thốt bậy vương ngai ngự
Trỏ đất đoan xằng phạm bệ kê
Ăn vóc học hay đâu thẹn nhỉ?
Nghe không nói có rõ buồn ghê!
Dệt thêu thêm thắt đâm điên đảo
Chước quỷ mưu ma nhập sảng mê.
Bùi Nghiệp

HỌA 3: XIN ĐỪNG DỐI GIAN

Chớ đem trời đất để mà thề
Lừa đảo gian ngoa lỗi đủ bề 
Nói trắng ra đen cong lưỡi thốt
Biến không thành có khéo lời kê
Đây tâm  giảo quyệt, ôi ma quá!
Còn trí mưu lừa rõ quỷ ghê!
Sự thật giả chân đừng uốn bẻ
Tránh đường cám dỗ lối u mê.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: