Trang

21 tháng 2, 2013

ĐÓN TIẾPPHẦN II: BÀI GIẢNG SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO
XƯỚNG 5: ĐÓN TIẾP  (Mt 10, 40-42)

Đón nhận anh em ắt tiếp Thầy
Đón Thầy là kính trọng Thiên sai
Đón người sứ giả thêm ơn cả
Đón bậc công minh lắm phúc dầy
Đón trẻ thơ ngây manh áo mỏng
Đón già tàn tật bát cơm đầy
Đón triều thiên quý Cha ban xuống
Đón nước Thiên Đàng Chúa thưởng ngay.
Khuất Dũng

HỌA 5:TIẾP NHẬN
Thủ nhất thanh
Tiếp nhau thắm thiết giống như thầy
Tiếp đón là thu quả trĩu sai
Tiếp vị hiền minh nhiều phúc lớn
Tiếp người đức độ lắm ơn dầy
Tiếp ai cô quả thêm đầm ấm
Tiếp trẻ bơ vơ lại ắp đầy
Tiếp mọi đói nghèo lưng cơm hầm
Tiếp mình chính Chúa trả công ngay.
Bóng Tà Dương

HỌA 5: PHÚC AI TIẾP ĐÓN

Tiếp đón anh em chính đón Thầy
Tiếp Thầy là kính Đấng Cha sai
Tiếp người đức hạnh ơn tuôn ắp
Tiếp đấng công minh phúc thưởng dầy
Tiếp quả phụ nồng toàn dạ thảo
Tiếp cô nhi hậu trọn lòng đầy
Tiếp người đói khổ tâm chia sẻ
Tiếp đón chân thành sẽ phúc ngay.
Thinh Không

HỌA 5: BÁT QUÝ

Quý yêu Thiên Chúa phúc gương Thầy
Quý mến nhân loài lệnh Chúa sai
Quý kẻ cơ hàn lòng ái xót
Quý người thánh khiết đức cao dầy
Quý ai đói khát lòng siêu thoát
Quý trẻ cô nhi của chất đầy
Quý nước Thiên Đàng con kết ước
 Quý triều thiên được Chúa ban ngay.
Huơng Quê

Không có nhận xét nào: