Trang

19 tháng 2, 2013

HÃY GẮNG SỨCPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 24: HÃY GẮNG SỨC   (Mt.11,7-14)

Gio- an tẩy giả cất cao lời:
Sám hối sai lầm hãy sửa soi
Sứ giả tiền hô Cha cử đến
Phát ngôn loan báo Chúa ra đời
Dù ông cao trọng nơi trần thế
Thua kẻ hèn vai chốn nước Trời
Lời Chúa truyền ban: Ai gắng sức
Chốn quê vĩnh phúc mới giang mời .
Thinh Không

  HỌA 24: TIỀN HÔ

Hoang mạc hôm nay bỗng vọng lời
Mặt hồ gương nước hãy nhìn soi
Tiên phong tôi đến rao tin sống
Mai hậu người qua giảng cứu đời
Chân đất có chi người thế tục?
Thắt giây đâu xứng đấng con Trời!
Tôi đi dọn chỗ cho ngay ngắn
Thiên hạ nghe chăng tiếng gọi mời?
Bóng Tà Dương

HỌA 24: SA MẠC

 Tẩy Giả , Gio-An khẳng khái  lời
Thay lòng đổi mới sáng gương soi  
Độ trì Thiên Chúa  ban nơi thế
Giáng hạ Ngôi Con cứu cõi đời 
Khốn  kẻ  kiêu căng,  dìm  xuống đất
Thương ai  khiêm nhượng  rước lên Trời
Thực thi đức ái hồn say mến 
Hạnh phúc vô biên Chúa đón mời.
Khuất Dũng

   HỌA 24:  HÃY CỐ

Sa mạc ngàn lau vẳng vẳng lời
Dọn mình sám hối tịnh lòng soi
Chính người hạnh khổ trong hoang địa
bậc cao sang dưới cõi đời
Vẫn kém người hèn nơi nước Chúa
Còn thua kẻ mọn chốn quê Trời
Nên cần ra sức tìm kho báu 
Mới chắc mai sau cửa rộng mời
Cù Mè

Không có nhận xét nào: