Trang

21 tháng 2, 2013

TRẦN GIAN BẤT ỔNPHẦN II: BÀI GIẢNG SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO
XƯỚNG 4: TRẦN GIAN BẤT ỔN  (Mt 10, 34-39)

Thầy đến nơi này dễ bất an
Lại đem gươm giáo xuống trần gian
Rẽ chia phụ tử bao hiềm khích
Ly tán vợ chồng lắm oán than
Da thịt khư ôm thì phải mất
Máu xương dám bỏ sẽ không tàn
Vai mang thập giá kiên trì vác
Xứng đáng triều thiên lãnh phúc ân.
Khuất Dũng  

HỌA 4: SỰ BẤT AN

Chớ lầm Thầy đến sẽ bình an
Mà gởi chia lìa xuống thế gian
Vợ nọ chê chồng nên chán ngán
Con kia bội bố phải lầm than
Trong nhà rẻ rúng moi bêu xấu
Ngoài phố thù căm bới móc tàn
Hãy nhớ cây ngay nào chết đứng
Chai lòng chối bỏ mất thiên ân.
Bóng Tà Dương

HỌA 4: CHIA RẼ VÀ TỪ BỎ

Thầy đâu đến để tạo bình an
Mà rẽ chia cùng khắp thế gian
Cha mẹ anh em thưa với kiện
Vợ chồng con cái oán cùng than
Gây thù  lại chính ngay người cận
Xả kỷ đừng nên tiếc xác tàn
Từ bỏ mình đi vì đức mến
Sẵn sàng mất mạng lãnh hồng ân.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: