Trang

15 tháng 2, 2013

KINH LẠY CHAPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 8: KINH LẠY CHA (Mt 5, 9-13)

Lạy Cha là Chúa ngự trên Trời
Thấu suốt vô cùng ở khắp nơi
Hiển trị vững vàng qua vạn đại
Thánh danh chói rạng đến muôn đời
Xin ban lương thực no nê đủ
Chớ để tâm tà cám dỗ thôi
Tha nợ chất chồng bao lỗi phạm
Ngăn ngừa sự dữ ám tâm tôi.
Bùi Nghiệp

HỌA 8:  KINH LẠY CHA

Khẩn nguyện, lạy Cha ngự Nước Trời !
Vô vàn hiển trị khắp nơi nơi
Danh Ngài cả sáng bao niên đại
Đức Chúa tôn vinh mãi suốt đời
Lương thực trần gian xin đáp thỏa
Bánh thiêng Nước Chúa đủ no thôi
Yêu thương xóa nợ tha nhân lỗi
Chớ để tà tâm cám dỗ tôi.
Khuất Dũng

HỌA 8:  LẠY CHA

Lạy Chúa là Cha cả đất trời 
Toàn năng hằng hữu ngự nơi nơi
Vương quyền thống trị vô vô tận
Danh thánh quang vinh mọi mọi đời
Khấn nguyện áo cơm dùng mặc đủ
Cầu xin lỗi vạ xóa tha thôi 
Quyết lời thứ nợ cho ai  nợ
Chước quỷ xin Người bảo vệ tôi.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: