Trang

17 tháng 2, 2013

NGƯỜI SAO LÒNG VẬYPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 18 : NGƯỜI SAO LÒNG VẬY  (Mt 7, 15-20)

Đề phòng ngôn sứ giả bao người
Đội lốt chiên lành đến mỗi nơi
Cây xấu nào sinh ra mận tốt
Bụi gai chẳng hái được đào tươi
Ngoài môi thơn thớt làm ngay tiếng
Trong bụng điêu ngoa lại xảo lời
Chớ mắc sai lầm nghe giả trá
Người sao lòng vậy rõ mươi mười. 
Bùi Nghiệp

HỌA 18: XEM VIỆC ĐOÁN SỰ

Gian dối giả chân cũng lắm người 
Mượn danh múa mép  khắp nơi nơi
Đầy lòng hiểm ác, môi lành thánh
Ắp dạ mưu tà, lưỡi tốt tươi 
Trông lá hiểu sâu mà tránh họa
Nhìn cây đoán quả chớ tin lời
Hãy luôn tỉnh thức mà xem việc
Để thật phân minh một rõ mười.
Thinh Không


HỌA 18: NGÔN SỨ GIẢ

Múa mép khoa trương có lắm người
Giả hình đội lốt đến từng nơi
Môi tươi thơn thớt ngờ chân thật
Miệng bóng trơn lùi tưởng tốt tươi
Nhìn lá biết cây luôn đúng mắt
Trông hoa rõ quả chẳng sai lời
Đề phòng kẻo vướng quân lươn lẹo
Cây xấu bông hư thật rõ mười.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: