Trang

4 tháng 2, 2013

CỦA ĐỜI PHÙ VÂN (Ý Thánh vịnh 49)

Vạn dân hỡi lắng tai nghe kỹ,
Cả thấp hèn đến quý cao nhân.
Phú gia cùng với cơ bần,
Miệng tôi thưa thốt ân cần lẽ khôn.

Lúc vận hạn này không phải sợ,
Dẫu bọn gian vin cớ bất minh.
Vênh vang của cải bình sinh,
Nào đâu trả giá chuộc linh hồn sầu.

Mạng đang sống trước sau cao thấp,
Cũng rồi buông chấm dứt hết thời.
Ngày cùng sẽ đến than ôi!
Kẻ sơ người trí tàn đời tiêu vong.

Dẫu tên tuổi lừng vang lãnh thổ,
Khắc uy danh bao chỗ người qua.
Biết chăng bãi vắng tha ma?
Chỉ vuông đất mộ là nhà gởi xương!

Dẫu danh vọng đời vươn cao ngất,
Bao công lao vun đắp dã tràng.
Đều là sinh vật trần gian,
Ngày kia phải chết đâu mang theo gì.

Tất thế đấy, chung quy phận số!
Cả hèn, khôn, sang, khó ai ai,
Tiêu tan một mảnh hình hài,
Tồn, vong, sinh, tử bao loài như nhau.

Nhưng ĐỨC CHÚA trên đầu tôi biết,
Sẽ yêu thương tha thiết hồn ngay.
Gỡ ra khỏi chốn đọa đày,
Từ nơi âm phủ khỏi tay ngục thần.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: