Trang

20 tháng 2, 2013

HUẤN LỆNH MÔN SINHPHẦN II: BÀI GIẢNG SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO
XƯỚNG 1: HUẤN LỆNH MÔN SINH (Mt 10, 1-16)

Mười hai môn đệ tuyển đầu tiên
Căn dặn khi vào đám sói chiên
Bao bị đừng mang không áy náy 
Gạo tiền chớ trữ cứ an nhiên
Dừng chân ghé lại nơi nồng tiếp
Cất bước xa liền chỗ đảo điên
Lành giống bồ câu, khôn tựa rắn
Tùy cơ ứng biến cất lo phiền.
Khuất Dũng

HỌA 1: SAI BẢO TÔNG ĐỒ

Sứ mệnh Thầy trao việc trước tiên
Mười hai môn đệ trẩy tìm chiên
Hành trang chẳng trữ không lo lắng
Khí cụ đâu cần cứ thản nhiên
Chính nghĩa làm loa kêu tín hữu
Công bình tựa mộc chắn cuồng điên
Đừng lo lương thực đầy hay cạn
Đã có Cha trên đỡ gánh phiền.
Bóng Tà Dương

HỌA 1: HUẤN THỊ TÔNG ĐỒ

Chúa chọn mười hai vị trước tiên
Huấn đồ cất bước gọi đoàn chiên
Hết lòng lưu thuyết nơi ngoan đón
Giũ áo  xa rời chốn chối điên
Sương gió đừng chùn luôn tĩnh tại
Áo cơm chẳng thiếu hãy điềm nhiên
Khôn ngoan đức hạnh tùy theo lúc
Ơn thánh phù nâng chớ não phiền .
Thinh Không

HỌA 1: MÔN ĐỆ CHÚA

Tiểu đội tông đồ nhóm trước tiên
Thầy rằng: khi nhập với dê, chiên
Gạo tiền bị gậy không cần thiết,
Giầy dép khăn choàng cứ tự nhiên
Ở lại, lưu tình nơi kẻ thiện
Đi ngay, phủi ý chốn người điên
Tùy cơ ứng biến! Khi như rắn.
Lúc mắt chim câu! Chẳng nhiễu phiền.
Huong Quê

Không có nhận xét nào: