Trang

18 tháng 2, 2013

HAI CON ĐƯỜNG



 PHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 20: HAI CON ĐƯỜNG  (Mt 7, 13-14)

Hãy qua cửa hẹp dấn thân vào
Thử thách chông gai cản biết bao
Lối chật gian nan nhưng cổng mở
Đàng thông phơi phới lại ngăn rào
Nhiều người nhẹ dạ tâm tư kém
Ít kẻ bền gan nhận thức cao
Sống chết ngày mai không biết trước 
Người khôn kẻ dại khác xa nhau.
Bùi Nghiệp

 HỌA 20: GIÚP CON QUA LỐI HẸP

Lối nhỏ gian nan chẳng muốn vào  
Đường kia rộng rãi sướng là bao
Gót chân hỉ hả không lao khó 
Cuối đích ô hô mắc chướng rào
Ham dạo đường êm, phần vực thẳm
Trải qua lộ xấu, phúc trên cao 
Xin Cha thương giúp con  luôn tỉnh
Lối hẹp theo đường biết bảo nhau.
Thinh Không

HỌA 20: ĐÔI NGẢ ĐƯỜNG TRỜI

Hai lối đường thôi hãy chọn vào
Kẻ tài người mọn biết là bao
Quanh co mà lại thông đường mở
Thẳng tắp than ôi vướng chắn rào! 
Nhẹ dạ vội đi đèn tắt ngúm
Bền lòng mong tiến đuốc vươn cao
Thế nhân ai cũng qua đường hết
Khôn dại đây rồi ắt biết nhau.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: