Trang

24 tháng 2, 2013

QUỞ TRÁCH THÀNH THỊPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 3- QUỞ TRÁCH THÀNH THỊ (Mt 11, 20-24)

Khốn nơi thành thị đã dừng chân
Chai đá sai đường chẳng hối tâm  
Công bố điều lành tai giả điếc
Thực thi dấu lạ miệng bèn câm
Mơ màng huyễn tưởng lên thiên phủ 
Thực tế rõ rành xuống cõi âm
Phán xét đến rồi mi ắt biết
Khoan hồng mất hết chẳng thi ân.
Khuất Dũng

 HỌA 3: KINH THÀNH VÔ PHƯỚC

Vô phước thành nào đến trú chân
Tin mừng loan báo chẳng lưu tâm
Mơ hồ ngỡ trọng nên vờ điếc
Tưởng bở rằng khôn cứ giả câm
Nếu bỏ miền này không chí thiết
Thì qua xứ khác ắt hồi âm
Án quan công thẳng rồi mai đến
Lúc đó coi chừng chẳng chút ân.
Bùi Nghiệp

HỌA 3: NẾU KHÔNG HỐI CẢI

Chúa trách những thành đã ghé chân
Mắt mù, tai điếc chẳng hồi tâm
Lời thiêng nghe tỏ lòng trơ lặng
Phép lạ xem tường dạ đóng câm
Đừng tưởng mãi hằng  an cảnh thịnh
Mà này mai hậu họa tầng âm
Ca Pha Um hỡi! rồi cùng khốn
Trái lại thành Sô* được xá ân.
Cù Mè
*Thành Sô: Sodoma

Không có nhận xét nào: