Trang

26 tháng 2, 2013

TÔI TRUNG THƯỢNG ĐẾPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 7- TÔI TRUNG THƯỢNG ĐẾ (Mt 12, 15-21)

Ứng nghiệm đúng lời tiên đoán xa:
“Đây người trung tín đẹp lòng ta”
Đang đem hy vọng trao toàn quốc
Đã lấy công minh trải khắp nhà
Khúc sậy dập vùi đâu nỡ bỏ
Tim đèn leo lét chẳng quên qua
Sử xanh ghi rõ chưa mờ nét
Trang giấy rành rành cứ mở ra!
Khuất Dũng

HỌA 7: GIỚI THIỆU CỨU ĐỘ

Sấm truyền ghi chép ngỡ còn xa
Giờ đã ứng vào cõi người ta
Đây Chúa hòa bình ban cả nước
Này Vua công tặng bao nhà
Gieo mầm chính trực nơi đi đến
Rắc hạt ngay lành chốn bước qua
Xứng đáng xưng mình ngôi Thánh tử
Đem niềm hy vọng trải lòng ra.
Bùi Nghiệp

HỌA 7: NGƯỜI TÔI TRUNG

Rõ là ứng nghiệm sấm xưa xa
Trung tín người tôi đẹp ý Ta
Tỏ lẽ công bình ra khắp cõi
Nêu gương nhân ái đến muôn nhà
Nến đèn leo lịm không phù dập
Lau sậy bươm tàn chẳng đạp qua
Lưu ký tiên tri xưa khởi chép
Nay thời đã báo tỏ tường ra. 
Cù Mè

Không có nhận xét nào: