Trang

24 tháng 2, 2013

THẾ HỆ CỦA CHÚAPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 2- THẾ HỆ CỦA CHÚA  (Mt 11, 16-19)

Thế hệ đương thời ví với ai? 
Như là đám trẻ gọi nhau đây
Đàn sầu trổi đó không than ứng
Sáo hỉ hòa đâu chẳng hát lây
Ngôn sứ tịnh chay: chê quỷ ám
CON NGƯỜI hội nhập: trỏ ma say
Khôn ngoan minh chứng cho hành động
Đứa nói xiên quàng hãy gác tai. 
Khuất Dũng

  HỌA 2: LÃNH ĐẠM MỘT BẦY

Làm ngơ giả điếc nói cùng ai
Là chính bao người sống ở đây
Réo rắt tiêu buồn đâu khóc cảm
Thùng thình trống rộn chẳng vui lây
Tiền hô khắc khổ: khinh tên dại
Con Chúa hòa đồng: bảo gã say
Hành xử công minh làm đối chứng
Nghe gì đàm tiếu để dơ tai.
Bùi Nghiệp


HỌA 2: THỜI ĐẠI CHÚA GIÊ SU

Thế hệ đương thời hỏi giống ai
Đôi đàn trẻ nhỏ ngoảnh ra đây
Hát ca đám nọ trơ trơ dạ
Than khóc bầy kia bịt bịt tai
Tẩy Giả kiêng khem chê dở dại
Con Cha ăn uống trách  mê say
Việc làm chứng tỏ điều khôn sáng
Hãy nghiệm mà xem chớ lất lây.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: