Trang

23 tháng 2, 2013

KHOAN DUNG VỚI NHAUPHẦN III: BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
XƯỚNG 6 : KHOAN DUNG VỚI NHAU (Mt.18, 21-22)

Trưởng nhóm Phê- Rô hỏi gặng Thầy
Có người xúc phạm đến con đây
Một lần tha thứ e còn thiếu
Bảy lượt hòa giao chắc cũng đầy
Hãy chỉ lòng con đường chính trực
Xin nghe ý Chúa lối lành ngay
Này anh nhớ kỹ: nhân lên đấy
Bảy chục bình phương mới đủ này.
Khuất Dũng

HỌA 6: HỌC THEO THẦY

Muốn nên từ ái giống như Thầy
Thì cứ gần nhau tiếp xúc đây
Chớ giận mất khôn lòng lại đói
Làm hòa không dại bụng luôn đầy
Ít lần chưa đủ đâu vừa đấy
Nhiều lượt là xong ắt thuận ngay
Tha thứ đứng đầu bao hạnh đức
Đêm đêm xét tật chính tôi này.
Bùi Nghiệp

 HỌA 6: NHÂN ĐỨC KHOAN DUNG

Này đây nghe rõ những lời Thầy
Nhớ lấy mà hành khó lắm đây
Một bận người sai đừng mãi chất
Bảy phen ta thứ vẫn chưa đầy
Yêu thương lòng mến ơn lành độ
Tha thứ tâm thành phúc thật ngay
Chẳng những bảy thôi mà nữa nữa
Bảy mươi lần bảy nhớ câu này.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: