Trang

18 tháng 2, 2013

MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNHPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 21: MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH  (Mt 7, 21-27)

Chẳng phải thân thưa “Lạy Chúa tôi”
Được nguồn hạnh phúc nước trên Trời 
Xây nhà đá tảng luôn bền đấy
Dựng tháp bùn lầy ắt đổ thôi!
Lời Chúa thực thi sinh vạn kiếp
Tin mừng ruồng bỏ chết muôn đời
Tới ngày chung thẩm rồi ra biết
Thiện ác hai đàng tách mỗi nơi.
Bùi Nghiệp

HỌA 21:  CHO CON BIẾT NGHE LỜI

Bao điều Chúa đã dạy cho tôi
Phải cố tuân theo kiếm Nước Trời
Miệng đáp tâm làm sinh phúc mãi  
Tai nghe dạ mặc phí công thôi
Chước đường người thế sầu muôn thuở
Theo bước chân Cha phúc vĩnh đời
Mai hậu rõ ràng đong họa phước
Nước Trời, vực thẳm ấy hai nơi.
Thinh Không

 HỌA 21: XIN NGƯỜI MỞ TRÍ

Xin người mở rộng trí khôn tôi
Biết hướng xây nên lũy nước Trời
Lũ cuốn hoành hành vô ích đó
Bão lay vần vũ mất công thôi
Do tường kiên cố bền khôn kể
Bởi móng gia công chắc cả đời
Chớ có xem thường lời Chúa dậy
Khôn nhà dại chợ tách đôi nơi.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: