Trang

16 tháng 2, 2013

ĐỪNG LOPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 14: ĐỪNG LO (Mt 6, 25-34)

Lo lắng làm chi ngày tháng sau
Cơm ăn áo mặc sẽ ra sao
Chim trời chẳng tích lương vàng hạt
Bông huệ không may áo bạch bào
Quần áo đơn sơ che cũng đủ
Uống ăn phức tạp mệt dường bao
Hãy tìm Nước Chúa đường công chính
Mọi sự phó dâng đấng nhiệm màu.
Bùi Nghiệp

 HỌA 14: VỮNG CẬY NƠI NGÀI

Chớ nên lo lắng việc ngày sau
Áo mặc cơm dành biết liệu sao
Chim chẳng cấy trồng no dạ bụng
Huệ không thêu dệt đẹp xiêm bào
Ý Cha xếp đặp siêu vời thế
Tay Chúa quan phòng lạ biết bao
Nào hãy mau lo tìm Nước Chúa
Phó dâng người sẽ hóa muôn màu.          
Thinh Không

 HỌA 14: LO GÌ

Lo gì đời sống những ngày sau
Lúc đói khi lành biết tính sao?
Huệ trắng dám khoe mang sắc thắm
Sa Mông đâu sánh mặc long bào
Đất bồi đất trổ xa đâu kể
Trời dưỡng trời sinh rộng biết bao
Tối mặt tối mày chuyên cặm cụi
Biết chăng ngày tháng ắt phai màu.
Bóng Tà Dương


HỌA 14: LO GÌ (song điệp)

Lo lo lắng lắng những ngày sau
Đói đói sầu sầu biết tính sao?
Sắc sắc hương hương phô dã huệ
Tô tô điểm điểm hổ long bào
Trời trời đất đất cao bao kể
Biển biển hồ hồ rộng biết bao
Chú chú chăm chăm gì cho lắm
Năm năm tháng tháng cũng tan màu.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: